Whatsapp Chat

Explore New Blogs

04 Oct 2022

പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ് വിദേശ പഠനം, ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാം

മികച്ച ശമ്പളമുള്ള തൊ ഴി ല്‍ ആഗ്രഹി ച്ച് താത്ക്കാ ലി ക ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നതിലും നല്ലതാണ് വളരെ കൃത്യമായ ചുവടുകളോടെ വേണ്ട സമയത്ത് ജീവി തത്തില്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നത്. ചുവടുകള്‍ കൃത്യമാണ ങ്കില്‍ പിന്നെ ഭാ വി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല.

Read Article
30 Sep 2022

വിദേശത്തെ ബിരുദാന്തര ബിരുദ പഠനം ഗുണങ്ങള്‍ ഏറെ

ബിരുദത്തിന് ശേഷം തുടര്‍ പഠനത്തിനായി വിദേശത്ത് പോകുമ്പോള്‍ ഗുണങ്ങള്‍ ഏറെയുണ്ട്. സ്‌കോളോബ് എജ്യുവിലൂടെ ഈ ഗുണങ്ങള്‍ ഏതു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കും എളുപ്പത്തില്‍ നേടാം. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം വിദേശത്ത് പഠിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഗണ്യമായ വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

Read Article
29 Sep 2022

Writing A Scholarship Essay For Overseas Education? Here Are Some Tips & Strategies

A good education is crucial to train one's mind to prepare for the future. People opt for popular institutions outside their country of origin. This may not be possible for a lot of individuals who cannot afford the expenses that come with Overseas Education. Every individual deserves and should be able to get a quality education. Therefore, several institutions or organisations have introduced various scholarships for students.

Read Article
27 Sep 2022

Easy Ways To Earn Money While Studying Abroad

Studying in an institution outside India is a lot of fun! You get to meet different people coming from their respective nations and cultures. You get to hang out and spend all the luxury time while throwing serious focus on your studies. Fact remains that you will need enough funds to truly experience that university life. You will have to pay rent, food, travel, and other expenses. So, it is better to go for a part-time job, just to earn enough to pay for your fun time.

Read Article
21 Sep 2022

ചെലവ് ചുരുക്കാം : വിദേശപഠനം സ്‌കോളാബിലൂടെയാണെങ്കില്‍

വിദേശത്ത് ഉപരിപഠനം നടത്താന്‍ തീരുമാനിക്കുമ്പോള്‍ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളുമാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മനസില്‍ ഉയരുക. വിദേശത്ത് ഉപരിപഠനം നടത്താന്‍ കഴിയുന്ന മികച്ച സര്‍വകലാശാലകളും കോളേജുകളും ഏതൊക്കെയാണ്? അവ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളാണോ? സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ ലഭ്യമാണോ? വിദ്യാഭ്യാസ ലോണ്‍ സംബന്ധിച്ച ഓപ്ഷനുകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

Read Article
20 Sep 2022

വിദേശ പഠനം എളുപ്പമാണ് സ്‌കോളാബ് എജ്യു ഉണ്ടെങ്കില്‍

വിദേശ പഠനം ഏതൊരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തില്‍ പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം സാംസ്‌കാരികമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ട് വ്യക്തിഗത നിലവാരം ഉയര്‍ത്താനും ലോകത്തെ പറ്റി വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും വിഷയങ്ങളെ പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണകള്‍ രൂപപ്പെടുത്താനും വിദേശപഠനം സഹായിക്കും.

Read Article
20 Sep 2022

യുകെയില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ ഗുണങ്ങള്‍ ഏറെയുണ്ട് സ്‌കോളാബ് വഴികാട്ടും

ഏറ്റവും നിലവാരമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളില്‍ പലതും യുകെയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഇഷ്ട ഇടമാണ് യുകെ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ചില സര്‍വ്വകലാശാലകളും കോളേജുകളും നിലനില്‍ക്കുന്നത് യുകെയിലാണ്. അത്രയും ശക്തമായ പാരമ്പര്യത്തില്‍ നിന്ന് വരുന്ന യുകെയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങള്‍ ലോകത്തെവിടെയും ഏറെ വിലകല്പിക്കപെടുന്നു.

Read Article
14 Sep 2022

Canada, New Zealand, Australia: Safest Countries For Women To Live And Study

Women and their families tend to become cautious and apprehensive when it comes to moving abroad for higher studies. Women tend to become vulnerable to harassment, sexual abuse, discrimination, and related victim-blaming culture. These countries are safe for women to study and settle in. Read this article to know about the safest countries for women to study and settle in.

Read Article
13 Sep 2022

What are the job prospects for an Indian student who studied in New Zealand?

Did you complete your education in New Zealand? There are plenty of job opportunities waiting for you. But what are the things you need to keep in mind? What are the possible challenges you might face? Read this article to understand more about what kind of jobs are available in New Zealand and what all qualifications and documents are required.

Read Article
13 Sep 2022

Scholab Overseas Education wins Radio City Business Titans Award

Scholab Education, one of the leading overseas education consultants in Kerala has bagged the ‘Business Titans Award’ instituted by renowned FM station, Radio City. The accolade is awarded for ‘Excellence in most trusted Overseas Educational Consultant from Kerala’

Read Article
07 Sep 2022

How To Plan Your Budget Before Opting To Study Abroad

Doing higher education abroad can be a tedious task and it is crucial to plan your funds carefully. Often people take only tuition fees and flight tickets into account. Don't make that big mistake. Your funds should fully cover all the required expenses including the fun or entertainment elements. Read this article to know more about how to plan the funds carefully.

Read Article
31 Aug 2022

What university admission committee look for while considering student applications

Lots of people from around the world will compete to gain admission to a prominent university in countries like Canada, the UK, New Zealand, Australia, etc. The University admissions committee will be going through a lot of profiles. What will it take to get their attention? Read this article to know more about how to prepare for the admission process. Stay tuned to read more.

Read Article
31 Aug 2022

Why Professional Guidance Is Essential From An Overseas Education Consultancy?

Going to a university or a college abroad can still leave the students vulnerable to uncertainty, fraud, and other possible challenges. Professional consultants can help students navigate through the whole process of getting admission by providing answers to all the queries. They will also provide a hand to hold on to during uncertain scenarios. Read this article to know more.

Read Article
31 Aug 2022

What You Need To Know About International Student Identity Card

International Student Identity Card or ISIC is an internationally accepted ID proof for students that grants them access to a lot of benefits and discounts. It is recognized and issued in as many as 130 countries including India. Born after the World War II era, it was something meant to make student's life easier in a foreign country. Read this to know more about ISIC.

Read Article
25 Aug 2022

വിദേശ പഠനമാണോ സ്വപ്‌നം ? എന്ത് പഠിക്കണം ? ഏത് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി തെരഞ്ഞെടുക്കണം ?

Dreaming to study abroad? Get to know every details about it here. Scholab Overseas Education provides complete assistance to fulfil your dream.

Read Article
22 Aug 2022

Important Things Parents and Students Have To Consider While Going For Overseas Education

Going for higher studies outside the country comes with a lot of adventures, thrills, and challenges. Whenever people step out of their comfort zone, they develop a strong personality and become open to challenges. Both parents and students are requested to take some time and read this article to get important insights. Follow our blog to get more informative pieces.

Read Article
20 Aug 2022

How To Apply To A PG Degree Course In The UK?

The United Kingdom has some of the best universities in the world. People can try to get admission to both undergraduate and post-graduate courses. Is the process of getting admission the same for both these courses? Read this article to understand the major differences between the application processes and how students should prepare for them. Follow our blog to read more informative pieces.

Read Article
17 Aug 2022

Applying to a PG course in the UK? How different is it from a UG application?

The United Kingdom has some of the best universities in the world. People can try to get admission to both undergraduate and post-graduate courses. Is the process of getting admission the same for both these courses? Read this article to understand the major differences between the application processes and how students should prepare for them. Follow our blog to read more informative pieces.

Read Article
12 Aug 2022

How to pick the perfect university or college in Australia?

Studying in a well-reputed educational institution in Australia is a perk but you should be aware of all the challenges that can come with it. You must pick the right college or university. How do you do it? Read this article to get more tips to ease up your choice process. Follow our blog to get more interesting information.

Read Article
12 Aug 2022

Why are international students seen as valuable assets abroad?

International students are welcomed and valued in major educational institutions abroad. Several countries from around the world have only benefitted from having welcomed foreign students to study in their universities, both economically and culturally. Read this article to know more about how a country benefits from having international students study there. Follow our blog to read more informative pieces about overseas education.

Read Article
12 Aug 2022

10 Mistakes you must avoid while preparing for your university application

Planning to do your higher education at a university abroad? Avoid making mistakes like preparing only tuition fees and not taking university admission guidelines seriously. It can affect your chances of getting admission and living a hassle-free lifestyle abroad. Read this article to understand more about the mistakes you must avoid while applying to a university abroad. Follow us for more!

Read Article
12 Aug 2022

Canada's new NOC 2021 issued and in effect for fall 2022

The Canadian Immigration system has been renovated and immigrants' occupations are being classified under NOC or National Occupational Classification. The Canadian government has put together and announced a new NOC for 2021-22. Read this article to know more information about the Canadian NOC. Follow us on social media and stay tuned for more informative pieces about overseas education and related content.

Read Article
04 Aug 2022

Easiest way to study and work in the UK

The educational institutions in the United Kingdom (UK) offer space for international students to work while doing their studies

Read Article
30 Jul 2022

SOP Practice tips and cheat sheet

SOP or Statement of Purpose is an essay written by a student seeking admission to a major university. SOP reflects the student's personality, ambition, plans, and truthfulness. A well-written SOP is important to get admission to Canadian or UK-based universities. Check out this cheat sheet to understand how to write a compelling SOP that can guarantee you admission. Stay tuned for more pieces.

Read Article
29 Jul 2022

How to pick the perfect university?

Planning to migrate abroad for higher studies? Did you choose which university you want to go to? You need to start looking at the universities at least 18 months before the courses begin. What are the other things one needs to keep in mind to pick the right university? Read this blog to know more. Stay tuned to read more articles from us!

Read Article
28 Jul 2022

5 Campuses that are so green, you'd never want to leave

Planning to dDo you want to spend time on some of the greenest campuses in the world? Does your dream involve inspiring an eco-friendly lifestyle around the world? Check out our article to read more about these campuses around the world that are so green that you never want to leave. Stay tuned to our blog to read more quirky content about overseas campuses.

Read Article
26 Jul 2022

10 Mistakes you must avoid while preparing for your GREs

Graduate Record Exam is a standardized test intended to measure a student's overall academic readiness for graduate programs. It is a crucial step toward fulfilling your academic dreams, therefore, your preparation process should be flawless. Read this article to know about the 10 common mistakes made by students while they prepare for their GREs and why you shouldn't repeat it.

Read Article
21 Jul 2022

The ultimate guide to college loans in the UK

You will probably need a college loan to fund your studies at a UK university. Where to start? What all documents are needed for taking the education loan? Is the process easy or difficult? This article will guide you with crucial points linked to education loans to study in the UK. Check out our website to read more articles linked to overseas education.

Read Article